عنوان(پایان نامه تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین))

پایان نامه مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محورپایان نامه تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)|41011781|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی پایان نامه تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

فصـل اول: كلیـات تحقیـق

1ـ1) مقدمه. 2

1-2) بیان مساله. 4

1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1ـ4) اهداف تحقیق.. 6

1ـ5) سؤالات تحقیق.. 6

1 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق.. 6

1 ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های كلیدی.. 7

1- 8) قلمرو تحقیق.. 9

1ـ8ـ1) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1ـ8ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1ـ8ـ3) قلمرو مكانی تحقیق.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2ـ1) مقدمه. 11

2-2) مدیریت دانش... 12

2-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 12

2-2-2) انواع دانش... 14

2-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 14

2-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ... 15

2-2-3) تعاریف مدیریت دانش... 16

2-2-4) اهداف مدیریت دانش... 18

2-2-5) راهبردهای مدیریت دانش... 18

2-2-6) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ... 19

2-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش... 19

2-2-8) کارایی مدیریت دانش... 21

2-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش... 22

2-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 22

2-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 23

2-2-12) چرخة مدیریت دانش... 24

2-2-12-1) خلق دانش... 24

2-2-12-2) ذخیره دانش... 27

2-2-12-3) تسهیم دانش... 27

2-2-12-4) کاربرد دانش... 28

2-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش... 28

2-2-14) مدلهای مدیریت دانش... 35

2-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 35

2-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 36

2-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 36

2-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 38

2-2-14-5) مدل گالاگان. 39

2-2-14-6) مدل جاشاپارا 39

2-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 39

2-2-14-8) مدل پک من.. 40

2-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 41

2-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 41

2-2-15-2) جذب دانش... 42

2-2-15-3) سازماندهی دانش... 42

2-2-15-4) انتشار دانش... 42

2-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش... 42

2-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش... 42

2-2-16) سرمایة فرهنگی.. 43

2-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 44

2-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات... 44

2-3) توانمندسازی.. 46

2-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 47

2-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 48

2-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 49

2-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 49

2-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 49

2-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 51

2-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 51

2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52

2-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 56

2-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 56

2-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 56

2-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 57

2-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 57

2-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 57

2-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 58

2-4) پیشینة تحقیق.. 58

2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 58

2-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64

فصل سوم: روش تحـقیـق

3ـ1) مقدمه. 67

3-2) روش تحقیق.. 67

3 ـ3) جامعه و نمونة آماری.. 68

3ـ4) ابزار گردآوری داده‌ها 68

3-5) روائی و پایائی ابزار سنجش... 72

3-5-1) روائی ابزار سنجش... 72

3-5-2) پایائی ابزار سنجش... 72

3ـ6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4ـ1) مقدمه. 74

4-2) توصـیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 76

4 ـ3) توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای تحقیق.. 78

4-3-1) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر توانمندسازی.. 78

4-3-2) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر مدیریت دانش... 78

4-3-3) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تفویض اختیار. 79

4-3-4) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تشویق و اعطاء پاداش... 79

4-3-5) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر اجرای نظام پیشنهادات... 79

4-3-6) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80

4-4) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5ـ1) مقدمه. 86

5 ـ2) بحث و نتیـجه‌گیری.. 86

5ـ3) پیشنهادها 87

5 ـ 4) محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق.. 89

منابع. 90

پیوست... 95


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1): تعاریف مختلف دانش... 13

جدول (2-2): چهار نوع تعامل بین دانش... 25

جدول (2-3): حالتهای چهارگانة تبدیل دانش در مدل نوناكا 26

جدول (2-4): انواع فرآیندهای مدیریت دانش... 34

جدول (2-5): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش... 45

جدول (2-6): مقایسه رویكرد ساختاری توانمندسازی با رویكرد روانشناختی.. 50

جدول (2-7): نظرات مختلف درباره ابعاد توانمندسازی.. 52

جدول (2-8): مدل توانمندسازی نولر. 57

جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72

جدول ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت... 76

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات... 77

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر توانمندسازی.. 78

جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مدیریت دانش... 78

جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تفویض اختیار. 79

جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تشویق و اعطاء پاداش... 79

جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر اجرای نظام پیشنهادات... 79

جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80

جدول (4- 9): نتایج آزمون كولموگوروف - اسمیرنوف... 80

جدول (4-10): آزمون فرضیة اصلی.. 81

جدول (4-11): آزمون فرضیة اصلی.. 82

جدول (4-12): آزمون فرضیة فرعی.. 82

جدول (4-13): آزمون فرضیة فرعی.. 83

جدول (4-14): آزمون فرضیة فرعی.. 84

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4‌- 1): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت... 76

نمودار (4‌-2): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات... 77

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1): سلسله مراتب دانش... 14

شکل (2-2): فرآیندهای مدیریت دانش... 35

شکل (2-3): مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش... 36

شکل (2-4): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش... 38

شکل (2-5): ابعاد توانمندسازی.. 53


چكیده

امروزه سازمانها دریافته‌اند كه هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد، لذا بیش از هر چیز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایة سازمان مورد توجه قرار گرفته‌ و مدیریت دانش بعنوان ابزاری كه می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر كه با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عمكرد كاركنان خواهد داشت؟ به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آمارة آزمون t، برای هر یك از متغیرهای تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد لاوسون (ستجش شاخصهای مدیریت دانش)، اسپریتزر (سنجش شاخصهای توانمندسازی) و آزاده‌دل و همكاران (سنجش شاخصهای بهبود عملكرد كاركنان) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کلیة كاركنان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین به تعداد 140 نفر قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه؛

فرضیه اصلی 1: توانمندسازی موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه اصلی 2: مدیریت دانش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه فرعی 1: تفویض اختیار موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه فرعی 2 : تشویق و اعطاء پاداش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه فرعی 3 : اجرای نظام پیشنهادات موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

واژه‌های كلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محورمطالب دیگر:
📚حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی📚طرح کسب و کار رستوران دستپیچ📚مدیریت استراتژیک- مک دونالد📚پایان نامه مراتب عبودیت و بندگی از دیدگاه قرآن📚پروپوزال معرفی اصول و روند ارزیابی دکل‌های حفاری📚بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک📚پایان نامه ارائه روشی برای جداسازی ترافیک شبکه با پروتکل open flow مبتنی بر مدل رایانش ابری📚کسب درآمد از اینترنت در مدت کوتاه📚ترجمه مقاله علم شایعات📚درج و جستجو به زبان #C📚نمایش اطلاعات در برنامه #C بوسیله DropDownList📚چت بین سرور و کلاینت📚مبدل عبارات📚گالری عکس به زبانhtml📚بررسی قطارهای مغناطیسی📚تعمیر و نگهداری ساختمان📚فایل اتوکد پلان معماری حیاط طبقه همکف ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری بام ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی 3 طبقه روی زمین شیب دار دارای نما و برش قابل ویرایش